Environmentální politika Metrostav Norge AS

Vedení společnosti Metrostav Norge AS podporuje proaktivní řízení ochrany životního prostředí. Je přesvědčeno, že pozitivním ovlivňováním klientů, zainteresovaných stran a dodavatelů přispěje k udržitelnému rozvoji lidské společnosti. Metrostav Norge AS je stavební společnost realizující náročné dopravní stavby. Proto je systém řízení a procesy nastaveny tak, aby v oblasti ochrany životního prostředí splňovaly všechnu závaznou legislativu včetně standardů. Naším cílem je aby nás zúčastněné strany vnímaly jako společnost, která se chová vůči životnímu prostředí zodpovědně.

Vedení společnosti se dlouhodobě zavazuje:

 • Dodržovat platná ustanovení všech právních a jiných požadavků tj. zákonů, vyhlášek a nařízení souvisejících s ochranou životního prostředí, spolupracovat s příslušnými orgány státní správy a orgány samospráv, zájmovými skupinami v místech působení Metrostav Norge AS s cílem plného respektování státní a regionální environmentální Politiky
 • Spolupracovat s obchodními partnery při prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje společnosti
 • Realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energie, podporovat snižování emisí plynů souvisejících s klimatickými změnami
 • Snižovat množství škodlivých emisí vznikajících při realizaci stavebních projektů, užívání silničních vozidel i stacionárních zdrojů emisí
 • Vybírat a využívat materiály, které nejsou škodlivé lidem ani životnímu prostředí
 • Minimalizovat negativní dopady na kvalitu vody, krajiny a půdy
 • Snižovat využívání vodních zdrojů, chránit je, recyklovat vodu a užívat jí opakovaně
 • Dbát na ochranu fauny, flóry a jejích ekosystémů
 • Podporovat zásadu předcházení vzniku odpadu před jeho využitím. Využití odpadu má přednost před jeho likvidací, tam kde to není možné, nakládat a likvidovat odpady šetrným způsobem k životnímu prostředí
 • Rozšířit zavedený systém soustavného vzdělávání zaměstnanců o program zaměřený ke zvýšení úrovně chápání péče o životní prostředí
 • Pravidelně prověřovat a zlepšovat systém environmentálního řízení společnosti s požadavky normy EN ISO 14001, včetně stanovení a přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot