Politika BOZP Metrostav Norge AS

Jsme stavební společnost, která pomáhá svým klientům realizovat jejich vize v oblasti dopravních staveb. Základem dlouhodobé stability společnosti jsou především zkušenosti zaměstnanců, jejich angažovanost a řídicí schopnosti uplatňované při realizaci stavebních zakázek.

Naší prioritou je vysoká jakost služeb při zajištění maximální úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Vědomí si rizik doprovázejících realizaci staveb, formulovali jsme zásady, kterými se řídíme.

Deklarace Politiky BOZP:

 • Jsme v souladu s právními a jinými požadavky a plníme povinnosti z nich vyplývající.
 • Trvale zlepšujeme zavedený systém managementu BOZP, rozvíjíme programy zlepšování služeb a procesů.
 • Vytváříme podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Zavazujeme se k odstraňování nebezpečí a snižování rizik. Upřednostňujeme bezpečnost práce před jinými cíli.
 • Systematickým vzděláváním a pravidelným školením zaměstnanců posilujeme odpovědný přístup zaměstnanců k vlastnímu zdraví a osobní angažovanost při prevenci rizik na stavbách a pracovištích.
 • Snažíme se dosáhnout toho, aby si každý zaměstnanec uvědomoval potřebu prevence pracovních úrazů a jiných mimořádných událostí při výkonu své práce na svěřeném pracovišti.
 • U našich smluvních partnerů prosazujeme stejné zásady BOZP, jaké ctíme sami.
 • Zavazujeme se k podpoře spoluúčasti zástupců zaměstnanců na projednávání otázek BOZP. Ve spolupráci se zaměstnanci trvale zlepšujeme pracovní podmínky a činnosti zaměstnanců tak, aby byl minimalizován jejich dopad na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Vedeme otevřený dialog s veřejností, orgány státní správy, jakož i s našimi klienty a dodavateli.

Vedení Metrostav Norge se zavazuje:

 • vytvářet podmínky pro prosazování a plnění vyhlášené politiky BOZP a cílů stanovených v programu managementu BOZP
 • pravidelně přezkoumávat výkonnost systému managementu BOZP

Od zaměstnanců akciové společnosti se očekává:

 • aktivní naplňování zásad vyhlášené politiky BOZP v rámci svých kompetencí a odpovědností
 • vstřícný přístup každého jednotlivce ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci