Politika compliance Metrostav Norge AS

Politika compliance je vyhlášena na podporu zavedení potřebných procesů a procedur při naplňování zásad vyplývajících z norem ČSN ISO 37301 a ČSN ISO 37001 s cílem dosažení souladu s relevantními požadavky, které společnost povinně či dobrovolně přijala při plnění svých cílů za současného nastavení prevence, detekce a reakce vůči jednání, které lze považovat za neetické, protiprávní či v rozporu se stanovenými pravidly společnosti.

Pro dosažení co nejvyšší úrovně compliance tímto vedení společnosti vyjadřuje následující rámec principů a závazku:

 • Společnost Metrostav Norge AS zaujímá k neetickému či protiprávnímu jednání zřetelně odmítavý postoj a vyhlašuje takovému jednání ze strany zaměstnanců či osob jednajících jménem společnosti nulovou toleranci. Při detekci takového jednání bude vždy následovat adekvátní reakce v podobě opatření, jež jsou společností jednoznačně a prokazatelně stanovena.
 • Vždy dbáme na dodržování zákonů Norska, Švédska, Faerských ostrovů a dalších zemí, ve kterých podnikatelsky působíme nebo hodláme působit.
 • Splnění požadavků zainteresovaných stran je naším cílem, ale nikdy ne za cenu porušování etických či právních norem.
 • Netolerujeme korupci, úplatkářství ani nekalou soutěž.
 • Nepřipouštíme možnost střetu osobních zájmů se zájmy společnosti.
 • Společnost věnuje zvýšenou pozornost oblasti sponzoringu, poskytování finančních darů ze strany společnosti a poskytování či přijímání darů zaměstnanci.
 • Společnost prověřuje a zavazuje své obchodní partnery k dodržování etických pravidel a zákonů.
 • Společnost prověřuje všechny uchazeče o zaměstnání s důrazem na výběr zaměstnanců do vedoucích pozic.
 • Všem zaměstnancům, členům orgánů společnosti a spolupracujícím třetím stranám je umožněno podat jakýkoliv podnět vztahující se k neetickému či nezákonnému jednání prostřednictvím Etické linky.
 • Společnost zaručuje ochranu oznamovatelů podávajících podnět, s výjimkou případů jedná-li se o křivé obvinění či záměrně nepravdivé a poškozující informace. Tímto postupem předcházíme případným škodám, trestně právním a morálním postihům vůči společnosti a všem poctivým zaměstnancům společnosti.
 • Pro fungování compliance management systému je ustanovena nezávislá osoba s odpovídajícím postavením a autoritou, prostřednictvím funkce Compliance officer.

Společnost pravidelně přezkoumává vhodnost, přiměřenost a efektivnost compliance management systému a zajišťuje jeho neustálé zlepšování.