Politika kvality Metrostav Norge AS

Metrostav Norge AS je členem koncernu Skupina Metrostav. Mezi hlavní spektrum činností patří řízení a provádění stavebních projektů v oblasti dopravního a inženýrského stavitelství včetně řízení a provádění některých technologických zařízení staveb.

Politika kvality je vyhlášena na podporu uplatňování systému managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001 jako funkčního nástroje řízení společnosti.

Politika kvality vyjadřuje stanovisko vrcholového vedení, že řízení kvality je neoddělitelnou součástí řízení společnosti, neboť trvalé a systematické plnění požadavků a očekávání zákazníků zajistí jejich důvěru v dodávané produkty.

Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance Metrostavu Norge a je jejich osobním přesvědčením v každodenní práci. Každý náš zaměstnanec je zodpovědný za kvalitu své práce, zná svá práva a povinnosti a je si vědom své odpovědnosti vůči společnosti.

Politika kvality Metrostav Norge je založena zejména na odborných znalostech a řídících schopnostech vedoucích pracovníků a na odpovědném přístupu všech zaměstnanců k plnění pracovních úkolů.

Pro dosažení vysoké kvality provedeného stavebního díla a spokojenosti zákazníků vyznáváme principy:

  • Chceme oslovit své zákazníky kvalitou naší práce a trvale patřit k nejvyhledávanějším firmám.
  • Spokojenost zákazníků pokládáme za hlavní ukazatel kvality naší práce.
  • Chceme očekávání svých zákazníků a zainteresovaných stran uspokojit porozuměním všem potřebám s využitím řízení rizik a příležitostí.
  • Chceme stavební díla předávat bez vad a minimalizovat počet reklamací na námi realizovaných zakázkách s cílem zlepšení spokojenosti našich zákazníků i našich hospodářských výsledků.
  • Kvalitu procesů dosahujeme jejich systematickým monitorováním, vyhodnocováním a zlepšováním.
  • Udržujeme otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci se všemi zainteresovanými stranami

Vedení společnosti pravidelným vyhodnocováním trvale prověřuje efektivnost svých činností pří naplňování této politiky a svými plány se snaží maximálně tuto politiku naplnit.