PRINSIPPER FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Introduksjon

Gjennom disse prinsippene for behandling av personopplysninger, Metrostav a.s. (heretter kalt «selskapet» eller «Metrostav») opplyser dem, hvis personopplysninger blir behandlet, på prinsippene om vern av deres privatliv og på utførte behandlingsaktiviteter (i henhold til EUs forordning om beskyttelse av personopplysninger kjent som «GDPR»).


Grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger

Retningslinjene for behandling av personopplysninger gjelder alle klienter, leverandører og kunder i selskapet, så vel som alle andre som kontakter selskapet eller på annen måte overfører eller kommuniserer personlige data til selskapet (med mindre annet er angitt nedenfor). Dette betyr alle mennesker som bruker tjenestene til selskapet, eller leverer tjenester, legger ut underleveranser for selskapet, eller er i et annet forhold til selskapet.

Behandlingen av personopplysninger skjer i Metrostav både manuelt og automatisk i selskapets informasjonssystemer. Hvis personopplysningene blir behandlet gjennom informasjonssystemer, er det ingen automatisert beslutningstaking.


Databehandler

Databehandleren er Selskapet Metrostav a.s., med hovedkontor i Koželužská 2450/4, Praha 8, postnr. 180 00, org. nr. 00014915, registrert i Foretaksregistret ført av Byretten i Praha, seksjon B, arkiv nr. 758.


Hvilke data samler selskapet inn?

Selskapet samler inn følgende kategorier av data:

 1. Data gitt av registrerte selv Informasjon gitt ved disse anledninger:
 • når man inngår et kontraktsforhold mellom den registrerte og selskapet, eller for å etablere dette kontraktsforholdet;
 • data gitt for gjennomføring av kontrakten;
 • hvis den registrerte kontakter og ber om eller tilbyr leveranser av sine tjenester eller varer;
 • når man kommuniserer med selskapet, enten via e-post eller ved å fylle ut hvilket som helst kontaktskjema på nettstedet www.metrostav.cz;
 • hvis den registrerte kontakter selskapet av en annen grunn.
 1. Opplysninger fra andre kilder

Slike kilder inkluderer:

 • offentlig tilgjengelige kilder, inkludert offentlige registre og Internett;
 • informasjon som Metrostav har mottatt fra tredjeparter, for eksempel arbeidsgiver eller tilknyttede selskaper til den registrerte eller dens forretningspartnere, og som Metrostav trenger for å oppfylle kontrakten eller oppfylle juridiske forpliktelser.

Selskapet kan kombinere opplysninger fra disse kildene med andre opplysninger som selskapet får gjennom sine egne aktiviteter, dvs. ved å behandle og evaluere allerede innsamlede personopplysninger.

 

Hvordan selskapet bruker personlig informasjon?

Selskapet bruker de innsamlede dataene for følgende formål:

 1. Beskyttelse av eiendom, sikkerhet og andre rettigheter til selskapet og tredjeparter

Selskapet har en legitim interesse i å beskytte sin eiendom og rettigheter, samt eiendom og rettigheter til tredjeparter. For dette formål kan selskapets byggeplasser, kontorbygg og lokaler sikres med et kamerasystem og et registreringssystem.

Selskapet bruker personopplysninger utelukkende for det oppgitte formålet og oppbevarer opptakene fra kameraene i samsvar med uttalelsen fra Kontoret for beskyttelse av personopplysninger, som regel, i tre dager. Registreringer av besøk som bare inneholder de nødvendige personopplysningene (ofte navn, dokumentnummer eller informasjon om arbeidsgiveren og registreringsnummer på kjøretøyet) oppbevares av selskapet i maksimalt 90 dager.

 1. Adressering for samarbeid

Selskapet kan bruke kontaktinformasjonen til å be om tjenester og produkter fra sine eller mulige leverandører. Samtidig handler selskapet i gjensidig interesse av forretningssamarbeid. I tilfelle den registrerte ikke er interessert i å fortsette å bli kontaktet kommersielt av Metrostav, kan de bruke hvilken som helst av selskapets kontaktdetaljer for å informere selskapet om dette.

 1. Byggeaktivitet

Metrostav bruker dataene for faktisk implementering og registrering av prosjekter, for kommunikasjon med kunder, byggherrer og leverandører og oppfyllelse av alle relaterte kontraktsmessige og juridiske forpliktelser.

 1. Bokføring

Dataene brukes av selskapet til å utstede regnskapsdokumenter og føre regnskaper i samsvar med lovkrav.

 1. Markedsføring i den forstand at vi tilbyr tjenestene til vårt selskap

Selskapet kan bruke personopplysningene til sine leverandører for å sende inn anbud og offentlige kontrakter selskapet deltar i.

Personopplysninger for dette formålet behandles på grunnlag av en gjensidig legitim interesse i oppfyllelse av forretningsplaner og inngåelse av relevante kontrakter, eller på grunnlag av eksplisitt samtykke til behandling av personopplysninger i CEDs interne informasjonssystem.

 1. Markedsføring, reklame og bedriftskommunikasjon

Selskapet kan videre bruke personopplysningene til registrerte med følgende formål:

 • deres publisering i salgsfremmende publikasjoner eller på selskapets nettsider, inkl. sin profil på sosiale nettsider, på grunnlag av gitt samtykke;
 • sende informasjon og nyheter, for eksempel i form av sending av Metrostav Aviser, enten på grunnlag av gitt samtykke eller av gjensidig legitim interesse i tilfelle det foreligger et kontraktsmessig eller lignende forhold mellom selskapet og den registrerte. I tilfelle den registrerte ikke lenger er interessert i å bli kontaktet av Metrostav på denne måten, kan han bruke hvilken som helst av selskapets kontaktdetaljer og informere Metrostav om dette.

Hvis Metrostav organiserer en kampanje, en pedagogisk eller annen sosial begivenhet, kan den ta et fotografisk eller audiovisuelt opptak og publisere disse opptakene på nettstedet, sosiale nettverk eller annet markedsføringsmateriell for å informere om arrangementet og kurset. Registreringer blir ikke laget med den hensikt å behandle noen personopplysninger, og derfor blir ingen personopplysninger behandlet.

 1. Rekruttering av nyansatte

Hvis selskapet skaffer seg personopplysninger for rekrutteringsformål, brukes de bare for å fylle en ny stilling. I tilfelle at disse dataene inkluderer profesjonell psykodiagnostikk, behandler Metrostav personopplysninger som er resultatet av det bare med uttrykkelig samtykke fra den registrerte. Selskapet behandler personopplysninger for dette formålet gjennom hele rekruteringsprosedyren, med mindre den registrerte samtykker i at selskapet lagrer sine personopplysninger over lengre tid og bruker dem i tilfelle en ny åpnet passende stilling i fremtiden.

Personopplysninger om videregående elle universitets studenter kan behandles av Metrostav med det formål å støtte utdanning og faglig utvikling, støtte og ansettelse i Metrostav, hvis det følger av inngått avtale mellom Metrostav og studenten, hvis studenten har gitt sin samtykke eller hvis det gis en gjensidig interesse for utførelse i praksis hos Metrostav og for fremtidig samarbeid. Hvis studenten ikke er interessert i utførelse av profesjonell praksis hos Metrostav, kan kontaktinformasjonen til selskapet brukes for å informere Metrostav om dette.

 1. Rettssaker og forsvar av juridiske krav

Selskapet kan bruke de innsamlede dataene til å håndheve krav, løse tvister eller beskytte sine rettigheter og legitime interesser i samsvar med gjeldende lov.

 1. Forebygging og etikk

I tilfelle den registrerte henvender seg til Etikklinjen med en spesifikk klage, uttrykker han / hun sitt samtykke til behandlingen av hans / hennes personlige data for å undersøke klagen, i en tidsperiode som er passende å undersøke klagen og ta korrigerende tiltak.

I tilfelle Metrostav blir gitt opplysningene til den registrerte av en tredjepart, skal personopplysningene til den registrerte behandles av Metrostav bare i den grad det er nødvendig og i den tid det er strengt nødvendig å undersøke klagen og utføre tiltak, alt innenfor legitime interesser fra selskapet og tredjeparter.


Datadeling og overføring

Selskapet kan dele de innsamlede dataene:

 1. Med andre selskaper i Metrostav-Gruppen

Selskapet kan gi informasjon eller gi tilgang til den til juridiske enheter – selskaper som danner Metrostav-gruppen. En liste over alle medlemmene i Metrostav-gruppen er tilgjengelig på nettstedet https://www.skupinametrostav.cz/cs/. Alle selskaper i Metrostav-gruppen er bundet av taushetsplikten og overholder gjeldende lovbestemmelser innen beskyttelse av personopplysninger.

 1. Med forretningspartnere

Selskapet kan gi eller gi tilgang til informasjon til sine tilknyttede selskaper, kunder, leverandører, konsulenter, programvareleverandører, forsikringsselskaper, revisjonsselskaper og andre tjenesteleverandører eller forretningspartnere, forutsatt at de leverer tjenester til selskapet som involverer behandling av personopplysninger. I ingen tilfeller gir Metrostav personlige data, hverken mot et gebyr eller gratis, til tredjeparter uten juridisk grunn til det.

Alle  kontraktspartnere i selskapet er bundet av taushetsplikten og overholder gjeldende lovbestemmelser innen beskyttelse av personopplysninger.

 1. Av juridiske årsaker eller i tilfelle tvister

Selskapet kan dele personlig informasjon hvis loven krever det:

 • med politiet i Tsjekkia og domstoler, statlige myndigheter eller andre tredjeparter, hvis dette er nødvendig for å oppfylle de juridiske forpliktelsene til Metrostav, eller for å håndheve dets juridiske krav, eller for å beskytte selskapets eller tredjeparts rettigheter eller eiendom;
 • med andre parter i forbindelse med en mulig fusjon, salg av eiendeler, konsolidering eller restrukturering, finansiering eller overføring av selskapet eller deler av det til et annet selskap.
 1. Med samtykke fra den registrerte

Selskapet kan dele personopplysninger på andre måter og med andre enheter, hvis den registrerte uttrykkelig er enig.

Om nødvendig kan Metrostav overføre personopplysninger utenfor EU, spesielt hvis selskapet driver virksomhet eller byggevirksomhet i utlandet. I et slikt tilfelle overholder Metrostav alltid gjeldende lovbestemmelser om overføring av personopplysninger til utlandet.


Hva er den registrertes rettigheter i forhold til behandling av personopplysninger?

Den registrerte kan utøve følgende rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysningene sine med selskapet. Han/hun kan bruke selskapets kontaktdetaljer på slutten av denne delen for sine forespørsler.

 1. Datalagring og sletting

Alle personopplysninger oppbevares alltid av selskapet i den tid det er nødvendig for å overholde formålet som personopplysningene behandles for, spesielt i perioden:

 • fastsatt ved lov eller andre generelt bindende lovbestemmelser;
 • angitt i gitt samtykke;
 • varigheten av kontraktsforholdet med selskapet og som regel ti (10) år etter opphør, med mindre andre lovbestemte arkiveringsperioder er spesifisert.

Selskapet vil slette personopplysninger så snart den registrerte ber om det, med mindre det er en legitim grunn for videre behandling, for eksempel:

 • de lovbestemte arkiveringsperiodene ikke har utløpt;
 • hvis den registrerte av selskapet løser et problem, for eksempel en tvist eller et juridisk krav;
 • hvis selskapet oppbevarer denne informasjonen i samlet eller anonym form;
 • hvis selskapet trenger slik informasjon for legitime forretningsformål.
 1. Tilgang til personopplysninger

Den registrerte kan når som helst kontakte selskapet gratis for å be om informasjon om hvorvidt selskapet behandler sine personopplysninger, og i så fall for å be om ytterligere informasjon om slik behandling.

 1. Endring av personopplysninger eller feil i data

Hvis det for eksempel i løpet av kontraktsforholdet mellom den registrerte og Metrostav er det noen endring i personopplysningene, for eksempel endring av navn, adresse eller e-postadresse eller telefonnummer, eller hvis den registrerte finner at selskapet jobber med utdaterte eller feilaktige data, har selskapet rett til å varsle og be om korrigering eller endring av personopplysninger.

 1. Behandlingsbegrensninger

Hvis den registrerte mener at:

 • Selskapet behandler sine unøyaktige data (og selskapet bekrefter at dette er tilfelle);
 • behandling av personopplysninger fra selskapet er ulovlig, og den registrerte ikke ønsker å slette alle dataene samtidig;
 • hans personlige data ikke lenger er nødvendig av selskapet for ovennevnte formål, men den registrerte vil gjerne bruke dem til å forsvare sine juridiske krav, for eksempel i rettssaker;
 • selskapets legitime interesse i viss behandling av personopplysninger er ikke gitt (og selskapet bekrefter om dette er tilfelle),

den registrerte kan be selskapet om å begrense behandlingen av bare noen av hans personlige data eller for bare visse formål med behandlingen.

 1. Dataportabilitet

Den registrerte kan når som helst kontakte selskapet for å overføre sine personlige data tilgjengelig for selskapet til en tredjepart i henhold til den registrertes spesifikasjoner.

 1. Innvending mot behandling

Hvis selskapet behandler personopplysninger i behandlingsansvarliges legitime interesse, kan den registrerte motsette seg slik behandling i samsvar med instruksjonene som er direkte beskrevet i teksten til denne policyen.

 1. Tilbaketrekking av samtykke til behandling av personopplysninger

Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på den registrertes samtykke, kan dette samtykke når som helst tilbaketrekkes skriftlig (inkludert via e-post).

 1. Rett til å klage

Hvis den registrerte mener at selskapet håndterer dataene sine i strid med loven, kan han / hun når som helst sende inn en klage til spesialkommisjonæren for personopplysning, eller også til kontoret for personopplysningsvern.


Spesiell kommisjonær for beskyttelse av personopplysninger

Selskapet har etablert instituttet til spesialkommissæren for beskyttelse av personopplysninger. Dens oppgave er blant annet å kommunisere internt og eksternt og å løse klager, motta forslag og andre forslag angående behandling av personopplysninger i selskapet.


Kontaktinformasjon til administratoren:

Metrostav a.s., IČ: 00014915
sted: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
e-post: poverenec@metrostav.cz

 

Utdrag fra register over behandlingsaktiviteter som administratoren fører

Formål med behandling Juridisk tittel Mottakere av personopplysninger Planlagte frister for sletting
Administrasjon, arkiv og filtjeneste, mottak og sending av post Utførelse av kontrakten eller med formål å inngå kontrakten

 

Oppfyllelse av juridisk forpliktelse – lov nr. 499/2004 Om arkivering og filtjeneste

 

Administratorens legitime interesser – registrering av innkommende og utgående post og legitime interesser fra administratoren i riktig registrering av fullmakter til å bruke den elektroniske signaturen og utstede et kvalifisert sertifikat

datterselskap av administratoren – Metrostav Facility

 

kontraktspartnere og deres ansatte

5 år (innkommende og utsendt post)

 

10 år (forsendelsesark, overleveringsprotokoll for innkommende post, følgeseddel for registrerte varer)

Bedriftsjournaler og (relaterte) registrerings- forpliktelser Utførelse av kontrakten eller med formål å inngå kontrakten

 

Oppfyllelse av juridiske forpliktelser – ZOK, NOZ, handelsbestemmelser (liste over aksjonærer)

datterselskaper til administratoren / selskapet i Metrostav-gruppen

 

kontraktspartnere (Komerční banka a.s., Administrer spol. s.r.o.)

 

administrative organer (notarer, domstoler)

 

aksjonærer (forespørsel om en kopi av listen over aksjonærer)

for selskapets varighet – liste over aksjonærer (arveprosess, aksjonærrettigheter, referat fra generalforsamlingen, inkl. lydopptak, møter med direktør – juridisk forpliktelse

 

etter oppsigelse av medlemskap i organene (vi registrerer ikke utdrag fra strafferegisteret, vi gir bare rettens samtykke til oppføringen i handelsregisteret – sletting)

Markedsføring, anbud, tilbud og CED Legitim interesse fra administratoren –

i forhold til egne ansatte, en legitim interesse i bruk av identifikasjon og kontaktinformasjonen til ansatte i forbindelse med utførelsen av deres arbeidsoppgaver.

i forhold til tredjeparter, en legitim interesse i behandlingen av deres identifikasjon og kontaktdata med formål å implementere forretningsforhold (f.eks. byggherren i byggekontrakter eller deres ansatte som er kontaktpersonen i forhold til prosjektet, juridisk enhet, etc. )

 

Samtykke til den registrerte – CED

datterselskap av administratoren

 

kontraktspartnere og deres ansatte – oppdragsgiver, leverandør av CED-systemet – CDL Systems

Etter at arbeidsforholdet er avsluttet (CED, egne ansatte).

 

Så lenge legitim interesse (SOI) varer

 

5 år (tilbud)

Handling Oppfyllelse av kontrakten med den registrerte

 

Legitim interesse fra administratoren – administratorens legitime interesse og tredjeparter – leverandører i å opprette og opprettholde forretningskontakter med det formål å utføre forretningsaktiviteter.

 

datterselskap av administratoren

 

 

kontraktspartnere

I henhold til gjeldende regler for avhending:

 

20 år – leveranders-kontrakter

 

10 år – bestillinger, forhåndsbestillinger

 

10 år – anbud, etterspørselsark,  oppføringer for kontrakter og ordrer, oppføringer for anbud

Beskyttelse av eiendom og personers sikkerhet Utførelse av kontrakten eller formål å inngå kontrakten

 

Legitime interesser fra administratoren eller tredjeparter – legitime interesser fra administratoren eller tredjeparter i beskyttelse av eiendom mot skade eller tyveri, samt en legitim interesse i sikkerheten til personer i bygningens og arbeidsplassene til administratoren

 

Oppfyllelse av juridisk forpliktelse –

Lov nr. 262/2006., Arbeidsmiljøloven

Lov nr. 435/2004, Om ansettelse

Lov nr. 309/2006, Om å sikre andre forhold for sikkerhet og helsevern på jobben

Lov nr. 412/2005, Om beskyttelse av klassifisert informasjon og om sikkerhetsklarering

Regjeringsforskrift nr. 591/2006, Om mer detaljerte minimumskrav til sikkerhet og helsevern på arbeid på byggeplasser

Dekret nr. 499/2006, Om byggedokumentasjon (vedlegg nr. 16)

Dekret nr. 528/2005, Om fysisk sikkerhet og sertifisering av tekniske midler

datterselskap av administratoren

 

kontraktspartnere

 

statlige forvaltningsorganer

10 år – registrering av data om personer som er tilstede på byggeplassen, data som er nødvendige for å føre en byggedagbok

 

 

90 dager – identifikasjonsdata for besøk til selskapets hovedkvarter

 

 

3-7 dager med kameraopptak

 

 

Umiddelbart etter at konstruksjonen er fullført – kodede data som er nødvendige for identifikasjon av den registrerte av Face ID-systemet eller et lignende system (hash template), inngangskort til byggeplassen

Beskyttelse av personopplysninger Oppfyllelse av juridisk forpliktelse selskaper i Metrostav-gruppen

 

kontraktspartnere – IS-leverandører

 

avsender av et spesialdokument – domstol, eksekutør, advokat,…

Etter å ha behandlet et spesialdokument

 

Etter opphør av arbeidsforholdet / etter utløpet av arbeidstakerens fullmakt

Forvaltning og utleie av varige driftsmidler Utførelse av kontrakten eller formål å inngå kontrakten

 

Oppfyllelse av juridiske forpliktelser – Regnskapsloven

kontraktspartnere I henhold til gjeldende avhendingsregler
Beskyttelse av klassifisert informasjon og sikkerhetsklarering Oppfyllelse av juridisk forpliktelse – lov nr. 412/2005 som endret ved senere forskrifter og gjennomførings-bestemmelser kontraktspartnere – der det kreves sikkerhetsklarering for gyldighetsperioden Melding om tilgang til klassifisert informasjon på Reservert nivå (5 år + 5 år)

 

for gyldighetsperioden for sertifikatet for tilgang til klassifisert informasjon på konfidensielt nivå (9 år + 5 år)

 

for gyldighetsperioden for sertifikatet for tilgang til klassifisert informasjon på hemmelig nivå (7 år + 5 år)

Passasjer- og godstransport Oppfyllelse av juridisk forpliktelse

 

Utførelse av kontrakten eller med formål å inngå kontrakten

selskaper i Metrostav-gruppen

 

kontraktpartnere – leasingselskaper, bilutleie- og serviceselskaper, et selskap som tilbyr konvertering av reisedokumenter til elektronisk form, ekstern transportkunde

1 år

 

10 år

 

På slutten av kontrakten

Personalmarkeds-føring Juridiske interesser fra administratoren – legitime interesser fra administratoren i utførelsen av aktiviteter rettet mot å skaffe en ansatt, inkl. bearbeiding av informasjon om arbeidssøkere

 

Den registreredes samtykke (gitt i Teamia)

MTS

 

selskaper i MTS-gruppen

 

kontraktspartnere – rekrutteringsbyråer og operatør av personaldatabasen som brukes til rekruttering av Teamio- og Jobote-kandidater (LMC).

Etter at utvelgelsesprosedyren er avsluttet (innen 6 måneder fra registrering – også behandlet med samtykke i Teamia)

 

3 år ved samtykke i teamet

 

På slutten av kontrakten

Betalinger og betalings-instrumenter Utførelse av kontrakten eller med formål å inngå kontrakten

 

Oppfyllelse av juridisk forpliktelse

 

Legitime interesser fra administratoren – en legitim interesse i bankvirksomhet

kontraktspartnere – banker eller finansinstitusjoner, en kontraktspartner som utsteder et dokument med kredit eller inkasso for MTS, eller som disse instrumentene er utstedt for 10 år
Oppfyllelse av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven Oppfyllelse av juridiske forpliktelser – lov nr. 435/2004, Om ansettelse

 

Offentlig interesse

3 år etter avslutningen av arbeidsforholdet

 

Etter prosjektets slutt (ansatte hos  kontraktspartnere – utlendinger)

Forsikring av personer, eiendom og ansvar fra administratoren Oppfyllelse av administratorens juridiske forpliktelse

 

Juridiske interesser fra administratoren – en legitim interesse i å levere data om ulykker med firmakjøretøyer til forsikringsselskapet

kontraktspartnere – forsikringsselskap, leasingselskap, forsikringsmeglere, skadelidtes eller skadedyrs forsikringsselskap. 10 år
Anskaffelse og administrasjon av eiendom Utførelse av kontrakten eller med det formål å inngå kontrakten

 

kontraktspartnere – MTS Facility på grunnleggende tjenestekontrakter 10 år

På slutten av kontrakten

PR, reklame, bedrifts-kommunikasjon inkl. utgivelse av Metrostav avisen Oppfyllelse av administratorens juridiske forpliktelse – merking av bygninger i henhold til bygningsloven

 

Samtykke til den registrerte

 

Legitim interesse fra administratoren eller tredjepart – administratorens interesse i markedsføringen av sitt forretningsfirma til sine ansatte og eksterne ansatte, fotodokumentasjon av bygninger for nåværende og historiske formål; legitime interesser fra tredjeparter i deres sponsing.

 

Oppfyllelse av kontrakten med den registrerte

kontraktspartnere – kontraktpartner som produserer MTS-katalogen i papirform, nettoperatør, osv.

 

offentlig – for personopplysninger om registrerte som er tilgjengelige via MTS-nettstedet og på Facebook

2 år

5 år

10 år

På slutten av kontrakten

Arbeidsulykker og yrkessykdommer Oppfyllelse av administratorens juridiske forpliktelse – Arbeidsmiljøloven, myndighetsforskrift nr. 201/2010., Dekret Nr. 125/1993. administrative organer – Hygienisk stasjon, arbeidstilsyn, gruvemyndighet, skadelidtes helseforsikringsselskap.

 

andre mennesker – familiemedlemmer til offeret

 

andre juridiske enheter – Česká pojišťovna (forsikringsselskapet), fagforening.

Etter at kompensasjonen er avsluttet av administratoren

 

Etter utløpet av foreldelsesfristen for krav fra en ekstraordinær hendelse

 

Etter utbygging er ferdig

Advokat tjenester Oppfyllelse av kontrakten med den registrerte

 

Legitim interesse fra administratoren – legitim interesse fra administratoren i å føre registre innen dette formålet med behandlingen, f.eks. Søksmål, eksterne konsulenter, henrettelser og insolvenser, etc.

 

Oppfyllelse av juridisk forpliktelse – lov nr. 304/2013.

kontraktspartnere – ekstern revisjon, banker osv.

 

administrative organer – avsendere av spesielle dokumenter, f.eks. politiet i Tsjekkia, domstoler, eksekutører, etc.

10 år
Forebygging, compliance, etisk linje Samtykke til den registrerte

 

Juridiske interesser fra administratoren – en legitim interesse i riktig kriminell overholdelse og i etterforskningen av klager mottatt gjennom den etiske linjen

kontraktspartnere – leverandør av elektronisk kommunikasjons-tjeneste, som driver en etisk linje (O2), leverandør av webtjenester (Blueberry.cz Apps s.r.o.) Nødvendig tid til å etterforske klagen og godta tiltak
Drift og styring av IT-utstyr Oppfyllelse av kontrakten med den registrerte

 

Legitime interesser til administratoren – administratorens legitime interesse i administrasjonen og beskyttelsen av administratorens eiendom og registreringen av betrodd IT-ressurser og utstyr

kontraktspartnere – leverandører av IT-tjenester og leverandører av SW-lisenser På slutten av kontrakten

 

Etter at arbeidsforholdet er avsluttet

Psykodiagnostikk hos arbeidssøkere og ansatte Samtykke til den registrerte Bedrifter i Metrostav-gruppen

 

kontraktspartnere – profesjonelle selskaper eller psykologer som gir psykodiagnostikk til ansatte og arbeidssøkere på grunnlag av en kontrakt med administratoren

Etter utvelgelses-prosedyren (for arbeidssøkere)

 

6 måneder

 

Etter utarbeidelse av personellreserver

 

For arbeidsforholdets varighet

Reproduksjon av fagarbeidere Samtykke til den registrerte

 

Oppfyllelse av kontrakten med den registrerte

 

Oppfyllelse av administratorens juridiske forpliktelse – spesielt når det gjelder helse og sikkerhet og medisinsk egnethet til å utføre praksis (medisinsk mening).

 

Administratorens legitime interesser – en legitim interesse i å utnevne en ansatt til stillingen som beskytter av den kontraktselevante eleven og den tilhørende agendaen

MTS

 

kontraktspartnere – leverandør av bedriftshelsetjenester

Etter utløpet av kontrakten og oppgjør av forpliktelser

 

Etter at arbeidsforholdet er avsluttet

 

10 år

 

Etter utløpet av den tildelte funksjonen til beskytteren av den kontraktlige eleven

Forvaltning og gjenvinning av fordringer Juridiske interesser fra administratoren – administratorens legitime interesse i utførelsen av aktiviteter som tar sikte på å minimere administrasjonens dårlige gjeld og iverksette tiltak for å få betaling av fordringer.

 

Oppfyllelse av kontrakten med den registrerte

 

Oppfyllelse av administratorens juridiske forpliktelse – insolvenslov, sivil lov, sivilrettslig kode

datterselskap av administratoren

 

 kontraktspartnere

10 år
Byggeaktivitet Utførelse av kontrakten eller med formål å inngå kontrakten

 

 

Oppfyllelse av juridisk forpliktelse –

 

Lov nr. 262/2006 , Arbeidsmiljøloven

Lov nr. 435/2004 , Om ansettelse

Lov nr. 309/2006, Om å sikre andre forhold for sikkerhet og helsevern på jobben

Regjeringsforskrift nr. 591/2006, Om mer detaljerte minimumskrav til sikkerhet og helsevern på arbeid på byggeplasser

Dekret nr. 499/2006 koll., Om konstruksjons-dokumentasjon (vedlegg nr. 16)

 

Legitime interesser fra administratoren eller tredjepart – administratorens eller tredjeparts legitime interesser i at kontrakten fungerer som den skal, for å forhindre tekniske risikoer i kontrakten og for rapporteringsformål

 

Offentlig interesse

datterselskap av administratoren

 

 kontraktspartnere

 

statlige forvaltningsorganer

10 år (SOD og andre kontrakter, identifisering og vurdering av farer, framdriftsplanen, mengdebeskrivelse, kvalitetsplan, PD, Tpo, riggplan, Kvalitetsrapport, SMS-dokumentasjon og andre dokumenter relatert til anlegget, registrering av data om personer som er til stede på byggeplassen, data som er nødvendige for ledelsens byggedagbok)

 

 

5 år (gjeldende dokumentasjon og papirer, EMS-dokumenter)

 

 

Umiddelbart etter at konstruksjonen er fullført – kodede data som er nødvendige for ansiktsidentifikasjon ved hjelp av Face ID-systemet (hash template), inngangskort til byggeplassen, inkludert bilder

Regnskap, fakturering Oppfyllelse av administratorens juridiske forpliktelse – administratorens juridiske forpliktelse som følge av regnskaps- og skatteregler, behandling av aksjeeiernes data for utbytteutbetaling.

 

Oppfyllelse av kontrakten med den registrerte

 

Legitim interesse fra administratoren – legitime interesser fra administratoren i riktig regnskapsføring gjennom sine ansatte, inkl. bruk av signaturmaler.

selskaper i Metrostav-gruppen

 

kontraktspartnere – skatterådgivere, bank som behandler data om aksjonærer med det formål å utbetale utbytte, revisorer

 

andre personer – andre personer som administratoren har krav eller plikt til, domstoler eller andre organer som er aktive innen utførelse og fullbyrdelse av avgjørelser

10 år
Sikring av HMS Oppfyllelse av administratorens juridiske forpliktelse – juridiske forpliktelser innen sikkerhet og helsevern på arbeidsplassen i henhold til arbeidsloven og lov nr. 309/2006 om å sikre andre forhold for sikkerhet og helsevern på jobben, innen brannvern i henhold til brannloven, og i henhold til kriseloven (inkludert behandling av personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser for administratorer fra kontrakter inngått med Praha på grunnlag av kriseloven) oppgave utført av offentlig interesse) og videre fra lov nr. 61/1998 koll. (§ 6) og andre gjennomføringsbestemmelser.

 

Juridisk interesse fra administratoren – i tilfelle Book of Reproach er dette legitime interesser fra Nærings- og handelsdepartementet i riktig oppfyllelse av arbeid og juridiske forpliktelser for ansatte i forhold til overholdelse av helse og sikkerhet på arbeidsplassen; når det gjelder testing av underleverandørens ansatte for alkohol, er det oppfyllelse av juridiske forpliktelser som overvåker sikkerheten og helsen på jobben til alle personer som beveger seg på MTS-byggeplassen, spesielt men ikke utelukkende MTS-ansatte selv.

 

Offentlig interesse

kontraktspartnere – Hovedstaden Praha 1 uke for serviceplaner

 

3 år

 

Etter at opplæringen utløper

 

Etter kontrakten er ferdig

 

Etter at arbeidsforholdet er avsluttet

Sammendrag informasjon:
Fristene for sletting av personopplysninger som er oppgitt i disse registerene over behandlingsaktiviteter er basert på filreglene til den behandlingsansvarlige, mens fristen for noen kategorier av data ikke kan fastsettes tydelig. Organisasjons ledelsesdokumentasjon kan i enkelte tilfeller angi tidsfrister som er spesifikke for de generelle fristene som er spesifisert her.
Behandleren av personopplysninger for alle ansattes formål med behandlingen er blant annet selskapet Elanor spol. s r.o., som er leverandør av EGJE personalinformasjonssystem. For ansatte i Metrostav a.s. mer detaljert informasjon om behandlingen av deres personlige data er gitt i et eget dokument.
Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte ulykker: Begrenset tilgang for uautoriserte personer til administrative bygninger (resepsjon med sikkerhetsskranken, elektroniske inngangskort med begrenset tilgang til en viss del av den administrative bygningen). Begrensninger for tilgang til kontorer (kontorlåsing). Antivirusbeskyttelse. Interne forskrifter for å sikre beskyttelse og sikkerhet av informasjon (sikkerhetsdirektiver). Begrensninger for tilgang til dokumenter (til papirfiler). Begrensninger for brukerrettigheter og tilgangspassord til databasen. Kryptering av lokale disker mot uautorisert tilgang. Passord, tilgangskontroll og sikkerhet for mapper og data. Sette opp og kontrollere VPN-tilgang til Metrostav Group-nettverket.