Miljøpolitikk Metrostav Norge AS

Ledelsen i Metrostav Norge AS støtter proaktiv miljøledelse. Vi mener at positiv innflytelse på klienter, tredje parter og leverandører vil bidra til en bærekraftig utvikling av det menneskelige samfunnet. Metrostav Norge AS er et byggefirma som iverksetter krevende transportkonstruksjoner. Derfor er styringssystemet og prosessene satt opp for å oppfylle all bindende lovgivning, inkludert standarder. Målet vårt er at alle involverte parter skal se oss som et selskap som oppfører seg ansvarlig overfor miljøet.

Selskapets ledelse har forpliktet seg til:

 • Overholde gjeldende bestemmelser i alle juridiske og andre krav, dvs. lover, forskrifter og forskrifter knyttet til miljøvern, samarbeide med relevante statlige og lokale myndigheter, interessegrupper på lokalitetene til Metrostav Norge AS for å fullstendig respektere statlig og regional miljøpolitikk
 • Samarbeide med forretningspartnere for å fremme prinsippene for bærekraftig utvikling av selskapet
 • Implementere kostnadseffektive og forebyggende tiltak innen energiforbruk, støtte reduksjon av gassutslipp knyttet til klimaendringer
 • Redusere mengden skadelige utslipp som oppstår ved gjennomføring av byggeprosjekter, bruk av biler og stasjonære utslippskilder
 • Velge og bruke materialer som ikke er skadelige for mennesker eller miljøet
 • Minimere negative påvirkninger på vann, landskap og jordkvalitet
 • Redusere bruken av vannressurser, beskytte dem, gjenvinne vann
 • Ta vare på å beskytte fauna, flora og dets økosystemer
 • Fremme prinsippet om avfallsforebygging før gjenvinning. Bruk av avfall går foran avhending, der det ikke er mulig å bruke og avhende avfall på en miljøvennlig måte.
 • Utvide det etablerte systemet for kontinuerlig utdanning av ansatte med et program som tar sikte på å øke forståelsen av miljøvern
 • Inspisere og forbedre selskapets miljøstyringssystem regelmessig med kravene i EN ISO 14001-standarden, inkludert å sette og gjennomgå miljømål og målverdier